Ons onderwijs

Spring zo hoog je kunt

Visie

De Springschans is een openbare basisschool,  waarbij kinderen leren zich te ontwikkelen, te ontplooien en samen te ondernemen in een sociaal veilige omgeving. Hierbij staat een goede omgang met elkaar centraal. Creativiteit, maatschappij en natuur vormen belangrijke uitgangspunten.

Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en kennis te nemen van diversiteit in meningen, denkbeelden en culturen en deze leren te respecteren. Wij zijn van mening dat respect voor verschillende opvattingen en een bewuste keuze voor de eigen opvattingen van groot belang zijn bij de opvoeding en eigen ontwikkeling van kinderen.

Jaarverslag 2020 2021
Jaarverslag 2021 2022
jaarverslag MR 2021 2022
 

Onze kenmerken


Onze school is een openbare basisschool:  

 • Iedereen is van harte welkom: ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond 

 • Waardegericht: vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin 

 • Iedereen doet ertoe: verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd 

 • Niet apart maar samen: een veilig schoolklimaat waarin kinderen door samen te leren, samen leren leven 

Meer informatie over onze onderwijsvisie en onze school is te lezen in onze schoolgids.
Deze kunt u hier downloaden.


Pedagogisch klimaat

Inhoud en vormgeving van ons onderwijs dragen bij aan het pedagogisch klimaat binnen onze school. Kinderen kunnen zich pas ten volle ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn, dat is wel afhankelijk van enkele wezenlijke voorwaarden: 
 • Kinderen moeten zich veilig en aanvaard voelen zoals ze zijn: relatie.
 • Kinderen moeten zelfvertrouwen krijgen en hebben: competentie.
 • Kinderen moeten zelfstandig kunnen worden en zijn: autonomie. 
  

Missie

Onze onderwijsvisie geeft weer hoe we onze missie willen uitvoeren. Deze is voortdurend in ontwikkeling en passen wij aan aan de ontwikkelingen in de maatschappij en de eisen die de onderwijsinspectie ons stelt. Deze missie beschrijven wij aan de hand van een aantal aandachtspunten: 
 1. Zelfstandig werken, GIP en weektaak
 2. Thematisch werken, IPC
 3. Een veilige leeromgevind, Leefstijl
 4. Techniek en duurzaamheid
 5. Cultuureducatie
 

Wij zijn een ISOB school!

OBS De Springschans is verbonden aan het ISOB. 
De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. 
Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. 
www.isob.net

Meer informatie over openbaar onderwijs kunt u hier lezen.