´╗┐
Nieuws van de IB'er
Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN)
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op
school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar.
De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze
kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord
heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).
Hoe werkt VIN?
VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een
kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een
match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een
match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het
gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen.
Wat staat er in VIN?
In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de
naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in
waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn.
Hoe worden ouders en jongeren betrokken?
Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar laat de professional aan de ouders weten dat hij een
signaal afgeeft. Vanaf 12 jaar vertelt hij het ook aan het kind. Als het kind 16 jaar of ouder is
vertelt hij dit alleen aan het kind. Als er een match ontstaat, kan de ouder en/of het kind samen
met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan bijvoorbeeld in een
gesprek met het gezin en alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.
Wie kan VIN gebruiken?
Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders. Bijvoorbeeld
leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers,
jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt,
(jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een
sportclub hebben geen toegang tot VIN.
Voor meer informatie kunt u het filmpje bekijken via deze link:
www.vroegsamenwerken.nl