Medezegenschapraad (MR)


De MR is een groep ouders en personeelsleden van De Springschans die regelmatig met de schoolleiding overlegt over allerlei zaken die spelen op de school. Het gaat bijvoorbeeld over de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkelpunten van de school, huiswerkbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, schooltijden, (verkeers-) veiligheid, enzovoort. De MR heeft een eigen budget om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Voor elke school is een medezeggenschapsraad wettelijk verplicht.
 

Invloed van de MR

De schoolleiding (directie of schoolbestuur) bepaalt wat er op school gebeurt, hoe allerlei zaken worden geregeld en welk beleid wordt gevoerd. De schoolleiding moet de MR hierover duidelijk informeren (dat heet Informatierecht).
Bij veel onderwerpen is de schoolleiding verplicht de MR om haar mening te vragen. De MR mag dan advies geven over plannen of voorgenomen besluiten van de schoolleiding (dit heet adviesrecht). De schoolleiding neemt het advies mee in haar overweging bij het te nemen besluit. Het advies van de MR weegt zwaar maar dat wil nog niet zeggen, dat de schoolleiding het advies of het initiatief per se moet opvolgen. Wel moet ze goed onderbouwen hoe met het advies van de MR is omgegaan.
De MR mag ook zelf ideeën en plannen inbrengen (dat heet initiatiefrecht). Ook hier geldt dat de schoolleiding besluit wat zij met het initiatief van de MR doet.

Er zijn ook onderwerpen waar instemming van de MR nodig is voor de directie het daadwerkelijk mag uitvoeren (dit heet instemmingsrecht). Soms wordt daarin de rol van de ouders en personeel apart beoordeeld: dan hebben ouders instemmingsrecht en personeel adviesrecht of andersom.


Meer informatie

- De MR Statuten 
- Het MR Reglement
- Het Huishoudelijk Reglement
- MR Begroting
- Jaarplan (welke onderwerpen jaarlijks staan geagendeerd)


Leden MR

De medezeggenschapsraad van De Springschans bestaat uit zes leden; drie personeelsleden (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). U kunt contact opnemen met de MR via het e-mailadres mr.springschans@isobscholen.nl of met één van de MR-leden die hieronder staan vermeld.
 

Op dit moment zijn de volgende mensen actief in de MR:

 

Personeelsgeleding

           
Maartje van der Vaart lid Docent groep 1/2a maartje.vandervaart@isobscholen.nl      
Rivka van den Heuvel lid Docent groep 1/2b rivka.vandenheuvel@isobscholen.nl      
             

 Oudergeleding

Eefje van Heusden Moeder van  Izzy (groep ) 8en Liene (groep 5)
 

l

 

Jacobine Schuijt
Moeder van Huub (1/2b)
 
 


 
Simone Kimman Moeder van Myrte 
(groep 3) 
 
 


Wat kunt u met de MR

Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we volgen de juiste is. Wij horen daarom graag van ouders en personeelsleden hoe zij over bepaalde zaken denken of welke ideeën er leven. Als er een onderwerp is waarbij de MR bevoegdheid heeft of een rol kan spelen dan nemen wij het graag mee in het overleg met de schoolleiding. Onder 'wie is de MR' vindt u een fotootje en de contactgegevens van de MR-leden. Vaak is rond de schooltijden wel een MR-lid te vinden in de school of op het schoolplein!


MR vergaderingen

U bent welkom om de MR-vergadering als toehoorder bij te wonen en te luisteren naar wat wordt besproken. U mag aan het begin van de MR-vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan of andere zaken waar u de aandacht van de MR op wil vestigen. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen. De MR is niet de plek om individuele kwesties over leerlingen, ouders of personeelsleden te bespreken. In dat geval bespreekt u de vraag of kwestie met een leerkracht of de directie. Als u het woord wilt voeren dan vragen wij u dat ruim van te voren te melden bij de secretaris van de MR of bij één van de MR-leden. U kunt ons daarvoor gewoon aanspreken op school of een e-mail sturen. De MR zal in overleg met u vaststellen of het onderwerp thuis hoort in de MR-vergadering en wanneer u kunt inspreken.


Vergaderdata, agenda’s en verslagen


 

Contact

U kunt contact opnemen met de MR via het e-mailadres mr.springschans@isobscholen.nl