Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
19-04-2018
IEP eindtoets groep 8
Alle kinderen in groep 8 maken verplicht de eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van de kinderen na 8 jaar basisschool. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.
Groep 8 zal twee ochtenden aan deze toets werken; 24 en 25 april.
Top


19-04-2018
benoeming nieuwe directeur
Met genoegen kunnen wij meedelen dat de heer Gijs Nolet met ingang van 1 augustus 2018 benoemd zal worden als directeur OBS De Springschans.
Het team van De Springschans is zeer verheugd met de komst van Gijs Nolet.
Top


05-04-2018
Nationale Buitenlesdag
De Springschans doet ook dit jaar weer mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit jaar zal deze op 10 april georganiseerd worden. Hieronder meer informatie over deze dag: Dinsdag 10 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!
Leerkrachten willen vaker buitenles geven
Leerkrachten willen vaker met hun leerlingen naar buiten omdat zij verwachten dat buitenlessen een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier. Helaas ontbreekt het leerkrachten vaak aan ruimte en buitenlesmaterialen om buitenles te geven. Jantje Beton en IVN Natuureducatie helpen scholen door samen met leerkrachten te werken aan het stimuleren van buitenlessen door het organiseren van de Nationale Buitenlesdag.
Buitenles niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling
Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk ook een positief effect op het leervermogen van kinderen.
Buitenles biedt ruimte voor uitdagend onderwijs
Een buitenles biedt ook mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagendere lessen te geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen.
Top


31-03-2018
formatie schooljaar 2017-2018
Onlangs hebben we van het bestuur begrepen dat het aantal
groepen dat de Springschans volgend jaar mag vormen opnieuw 9
is. Dit betekent concreet dat we volgend schooljaar 2 groepen 1/2
hebben en 2 groepen 7. Van de andere leerjaren kunnen we elk 1
groep blijven vormen.
De komende periode bespreken we met leerkrachten en het team
hoe de formatie voor volgend jaar er precies uit komt te zien. Zodra
we dat duidelijk hebben informeren wij u en de kinderen erover.
Top


27-03-2018
voortgang procedure nieuwe directeur
Op zaterdag 10 februari is de vacature voor de directeursfunctie
verschenen in verschillende lokale en landelijke media en op de
website van het wervings- en selectiebureau. Hoeveel reacties er
zijn binnen gekomen weten we op dit moment nog niet.
Het W&S-bureau maakt een eerste selectie op basis van de brieven
en nodigt vervolgens een aantal interessante kandidaten uit voor
een eerste selectiegesprek. Uit die groep worden
enkele personen uitgenodigd voor een gesprek met de
Benoemingsadviescommissie (BAC). In deze commissie hebben
zitting: leden van het team, een ouder uit de
medezeggenschapsraad, een directeur van een andere school van
ISOB en een medewerker van het bestuurskantoor.
Binnenkort komt de BAC voor het eerst bijeen, worden de
kandidaten en hun brieven besproken en de vragen voorbereid. De
eerste ronde selectiegesprekken leidt tot een volgende
selectie en de dan nog resterende kandidaten worden voor een
vervolggesprek uitgenodigd. Op basis van de bevindingen in dat
gesprek formuleert de BAC een advies aan de directeur/bestuurder
over welke kandidaat zij het meest geschikt achten. Na een gesprek
tussen de directeur/bestuurder en de voorgedragen
kandidaat neemt de bestuurder een beslissing.
We hopen dat vóór de meivakantie (eind april dus) bekend is wie de
nieuwe directeur van de Springschans wordt.
Top