´╗┐
updat 4 juni
Beste ouders en kinderen van De Springschans,

De school mag op 8 juni 2020 weer helemaal open. Nog steeds onder strenge voorwaarden. Alle maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daarbij hebben we gevolg gegeven aan het overheidsbesluit, de uitwerking daarvan in het protocol van de gezamenlijke onderwijsorganisaties en de voorschriften van GGD/RIVM. Dit is in samenspraak met de directies van ISOB.

Kinderen hebben hun middagpauze op school. De leerkrachten verzorgen de opvang.
Het protocol geeft het advies om het aantal 'bewegingen’ te beperken, dat doen wij door het continurooster te blijven hanteren tot de zomervakantie. Tevens is de TSO organisatie op dit moment niet instaat om voldoende medewerkers in te zetten op alle dagen.

Verwachtingen:
Een hernieuwde opleving van het coronavirus moet tegen elke prijs voorkomen worden. Het is inmiddels duidelijk dat volwassenen een groter risico lopen dan kinderen, maar alertheid blijft voor iedereen geboden. Op school blijven wij handen wassen met zeep. De toiletten worden twee keer per dag gereinigd. Deurklinken, leuningen en handgrepen worden dagelijks schoonmaakt met een desinfecterend schoonmaakmiddel. Gedrag is cruciaal bij het indammen van het virus. De anderhalve meter-regel geldt niet voor de kinderen onderling, maar wel tussen de leerlingen en de leerkrachten. De kinderen blijven we dagelijks wijzen op het adequaat opvolgen van de hygiënevoorschriften, het beperken van fysiek contact en het afstand houden tot de volwassenen.

Onderwijskundig:
In de periode van de halve opstart heeft het team, volgens de PDCA cyclus (plan,do,check,act), het onderwijs didactisch en pedagogisch geëvalueerd. In de periode eind mei begin juni maken de kinderen van groep 3 t/m 7 de Cito toetsen. Wij hebben bewust gekozen om deze toetsen wel af te nemen. Niet om kinderen ‘af te rekenen’, maar om naast de andere observaties en gegevens, nog een middel in handen te hebben voor het samenstellen van het onderwijsaanbod na de zomervakantie. Dit doen zij in nauw overleg met Gabrielle Reerds, onze IB-er. We hebben er tevens voor gekozen om uw kind aan het eind van dit schooljaar een rapport mee te geven. Het rapport zal op onderdelen, waar wij nu onvoldoende zicht op hebben, niet ingevuld worden. Een schooljaar afsluiten met een rapport vinden we vooral voor de kinderen een compliment voor hun bijzondere inzet in deze periode.

Opvang:
Vanaf 8 juni kunnen de kinderen die normaal gesproken gebruik maken van de BSO, dit hervatten. Omdat wij de TSO niet inzetten, zijn de kinderen vroeger uit dan de start van de BSO om 15.30 uur. Om u niet op kosten te jagen, vangen wij het uur tot de start van de BSO zelf op.

Ziekte:
Zieke leerkrachten die behoren tot een van de risicogroepen komen niet op school. Mocht er bij uitval van meerdere teamleden geen vervanging mogelijk zijn, dan zal dit helaas tot een les-vrije situatie leiden voor die specifieke groep. Gezien het geheel open zijn, zal aan het Thuisonderwijs op een aangepaste wijze uitvoering gegeven worden.
Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders meteen gebeld met het verzoek om hun kind en de eventuele broertjes en zusjes op te halen.

Tot slot:
Zoals u van ons gewend bent in deze periode, sturen wij regelmatig een update uit over nieuwe ontwikkelingen. Bovenstaande uitvoering is in overleg met de MR van de school vastgesteld en geldt tot dat wij van het ministerie nieuwe richtlijnen krijgen.
Neem met ons telefonisch of per mail contact op voor vragen of opmerkingen. Wij onderzoeken met u of we dilemma's kunnen oplossen.
Wij doen ons uiterste best om de school een veilige plek te laten zijn voor uw kind(eren). Als ook u daaraan uw bijdrage levert, wordt de kans dat het virus wordt doorgegeven enorm verkleind.
Namens het gehele team van De Springschans; wij gaan er samen mooie laatste weken van maken!

Gijs Nolet