Wat is de MRDe MR is een groep ouders en personeelsleden van De Springschans die regelmatig met de schoolleiding overlegt over allerlei zaken die spelen op de school.

Het gaat bijvoorbeeld over de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkelpunten van de school, huiswerkbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, schooltijden, (verkeers-) veiligheid, enzovoort.

De MR heeft een eigen budget om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Voor elke school is een medezeggenschapsraad wettelijk verplicht.

Invloed van de MR
De schoolleiding (directie of schoolbestuur) bepaalt wat er op school gebeurt, hoe allerlei zaken worden geregeld en welk beleid wordt gevoerd. De schoolleiding moet de MR hierover duidelijk informeren (dat heet Informatierecht).

Bij veel onderwerpen is de schoolleiding verplicht de MR om haar mening te vragen. De MR mag dan advies geven over plannen of voorgenomen besluiten van de schoolleiding (dit heet adviesrecht). De schoolleiding neemt het advies mee in haar overweging bij het te nemen besluit. Het advies van de MR weegt zwaar maar dat wil nog niet zeggen, dat de schoolleiding het advies of het initiatief per se moet opvolgen. Wel moet ze goed onderbouwen hoe met het advies van de MR is omgegaan.

De MR mag ook zelf ideeën en plannen inbrengen (dat heet initiatiefrecht). Ook hier geldt dat de schoolleiding besluit wat zij met het initiatief van de MR doet.

Er zijn ook onderwerpen waar instemming van de MR nodig is voor de directie het daadwerkelijk mag uitvoeren (dit heet instemmingsrecht). Soms wordt daarin de rol van de ouders en personeel apart beoordeeld: dan hebben ouders instemmingsrecht en personeel adviesrecht of andersom.

Meer informatie

- De MR Statuten 

- Het MR Reglement
- Het Huishoudelijk Reglement
- MR Begroting
- Jaarplan (welke onderwerpen jaarlijks staan geagendeerd)