wel of geen continurooster
Vlak voor de zomervakantie ontving u een mededeling over het nieuwe rooster van de school met ingang van het schooljaar 2018-2019 (dus niet het huidige schooljaar). Kort na de zomervakantie ontving de medezeggenschapsraad van een aantal ouders het bericht dat zij ontevreden waren over het gekozen model en de procedure. Tijdens de eerste medezeggenschapsvergadering van het jaar in september kwam het onderwerp van het rooster naar aanleiding van de berichten aan de orde. Tijdens deze vergadering bleek dat de ouderenquête een jaar of 3 à 4 geleden was afgenomen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie de MR geadviseerd de hele procedure overnieuw te doen. In oktober heeft de MR dat advies overgenomen. Kort daarop heeft het managementteam een 10-stappenplan gemaakt waarin de hele procedure voor het wel of niet invoeren van een continurooster opnieuw is gepland. Op 21 november heeft de MR een positief advies gegeven op dit 10 stappenplan. Het stappenplan ziet er als volgt uit: · Fase 1: overleg met het team (6 december) · Fase 2: overleg met de MR (januari) · Fase 3: informatiebijeenkomst voor ouders van de groepen 1 t/m 7 en ingeschreven leerlingen geroep 1 (januari/februari) · Fase 4: enquête (februari) Indien er geen meerderheid is voor de invoering van een continurooster stopt het stappenplan na stap 4. Indien er wel een meerderheid is voor de invoering van een continurooster worden de stappen 5 t/m 10 gezet. · Fase 5: nemen van een voorgenomen besluit (februari) · Fase 6: Instemming oudergeleding MR (maart) · Fase 7: Vastellen voorgenomen besluit (maart) · Fase 8: informeren team en ouders (maart) · Fase 9: voorbereiden van het nieuwe rooster per schooljaar 2018-2019 (april t/m juli). Overleg met TSO. · Fase 10: Nieuwe rooster gaat in vanaf 1e schooldag 2018-2019